کشف اختلاس ۲۹ هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85214124/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DB%B2%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86