کشف کارگاه تولید هروئین در ویلای نیمه کاره؛ متهمان حین امحاء دستگیر شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85170547/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%A1