کشورهای اسلامی در راستای کاهش آلام مردم غزه تمهیدات منسجم‌تری اتخاذ کنند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85507148/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C