کلاهبردارِ سایبری مُبلغِ لاغری در اصفهان دستگیر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85193153/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF