کلیات برنامه‌های اقدام ایران در حوزه حقوق بشر تصویب شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85200095/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF