یکهزار و ۴۰۰ پرونده کالای متروکه در اموال تملیکی هرمزگان تعیین تکلیف شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85187444/%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86