یکی از عوامل شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر رودان اعدام شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85236305/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار