۱۸ محکوم به قصاص در کرمان از اعدام رهایی یافتند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85221019/%DB%B1%DB%B8-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار