۲۱۶ مقاله در کنفرانس بین المللی حقوق کودک در مشهد پذیرفته شده است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85251170/%DB%B2%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87