۳۴۰ میلیارد ریال تخلفات صنفی ویژه دهه پایانی صفر در مشهد ثبت شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85226842/%DB%B3%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار