۴۲۲ محکوم به قصاص از چوبه دار نجات یافتند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85243078/%DB%B4%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار