۵۵۱ محکوم از قصاص نفس رهایی یافتند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85162453/%DB%B5%DB%B5%DB%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF