۶۰ هزار متر مربع از زمین‌های ملی در بستکِ هرمزگان رفع تصرف شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85188817/%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%A9-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF