۶ هزار سند حدنگاری در شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی واگذار شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85248033/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF