۸ متهم در پرونده فساد فوتبال/رایزنی برای بازگشت منافقان بازداشتی در فرانسه

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85520303/%DB%B8-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C