۸ هزار زندانی خارجی در کشور/شرط انتقال رضایت زندانی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85496116/%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA