آغاز روند احیای درختان پارک جنگلی چیتگر/صدور سند کاداستر پس از ۶۰ سال

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85516777/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنها ممنوع است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85516646/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

۴۲ هزار زندانی در کشور شاغل هستند/ضرورت توسعه اشتغال صنعت‌محور برای زندانیان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85512321/%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

«ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» اولین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85512354/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی علل حادثه آتش‌سوزی بیمارستان قائم (عج) رشت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85512669/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

وظیفه اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی است/سازش در ۴۲ درصد پرونده‌ها

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85515565/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دستور دادستان برای برخورد با عوامل مقصر در حادثه ریزش معدن شازند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85512930/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در کشف جرم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85513666/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%B1%D9%85

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

تجدید میثاق رئیس و مسئولان دستگاه قضا با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85514845/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار