دستور رئیس قوه قضاییه برای تسریع در تکمیل تحقیقات تروریست‌های بازداشتی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85238316/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

رشد گزارش‌های ارسالی تخلفات صنفی و تولیدی به تعزیزات حکومتی خوزستان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85238526/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

توضیح اداره‌کل زندان‌های استان تهران درباره فوت یک زندانی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85238001/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

حق محرومیت از مطب برای پزشکان سازمان پزشکی قانونی برقرار شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85236608/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

رییس کل دادگستری خوزستان: مشکل صدور سند مالکیت منطقه خروسی اهواز برطرف شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85236587/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

دانش‌آموزان باید قانونگرایی را از دوران مدرسه یاد بگیرند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85236752/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار