دستگاه‌های اطلاعاتی نیازمند بکارگیری ابزارهای روزآمد هستند/تجسس ممنوع مگر به حکم قانون

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85513727/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

تأکید دادستان‌های کل کشورهای بریکس بر مبارزه مشترک با پول‌شویی و تروریسم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85514483/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

آغاز به کار نشست دیوان‌های عالی کشورهای بریکس در سوچی روسیه 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85514319/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DA%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

اقتدار ایران در آزادی حمید نوری منافقین را در بهت فرو برد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85513790/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

رئیس دیوان‌عالی کشور: بریکس مانع از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85513237/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی/متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85512750/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

رایزنی دادستان‌های کل ایران و روسیه برای تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85513163/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دادگستری استان تهران تعیین شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85512749/%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

نامزدهای انتخابات از بیان مطالب غیرمستند در فضای حقیقی و مجازی اجتناب کنند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85511050/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار