آتش‌نشانی مکلف به شناسایی ساختمان‌های ناایمن تهران است/بازرسی ۳۵ هزار ساختمان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85178175/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C