آتش‌ انبار سوخت قاچاق در شهر کرمان به عدد ۳۰ رسید؛ چرایی سکوت همسایگان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85187764/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA