آخرین وضعیت وراث متوفیان دارنده سهام عدالت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85477661/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA