آزادی زندانیان غیربزهکار دغدغه‌ قلبی سید شهیدان خدمت بود 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85484770/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF