آیا این قاضی باید استیفا کند؟ / تایید نامزد فراخوانی که مدت هاست در انتظار است