احتکار یخ در گرمای کرمان و انحصار اطلاع‌رسانی تعزیرات

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85184570/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA