اختلال موقت در دفاتر اسناد رسمی استان تهران در روز شنبه ۴ شهریور

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85209254/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1