ادعای آمریکا: ایران را به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو می‌کنیم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85166002/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85