ادعای اقدام تروریستی منافقین در مجتمع قضایی قدس تهران تکذیب شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85192318/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF