از جذب ۵۰ هزار بازمانده از تحصیل تا کاهش کودکان شیرخوارگاه‌های سراسر کشور

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85436322/%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C