استاندار زنجان: دادخواست‌های حوزه اداری باید با احساس مسوولیت رسیدگی شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85241045/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار