استاندار یزد: مجازات‌ جایگزین حبس رویکرد فرهنگی و موثر دستگاه قضاست

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85170836/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87