استرداد ۵۴۰۰ میلیارد ریال حقوق بیت‌المال در پرونده یکی از بدهکاران کلان بانکی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85439695/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86