اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85442477/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF