اطلاعیه زندان‌های استان تهران درباره پخش فیلم از ندامتگاه قزلحصار

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85493894/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1