اعترافات «جواد روحی»؛ از قرآن‌سوزی و لیدری اغتشاشات تا کشتن پنج نفر در نوشهر

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85216978/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC