اعلام Fastcase 50 2023، تجلیل از مبتکران قانونی، رویاپردازان و رهبران