اقدام مثبت نشان می دهد که دریافت کنندگان را نمی توان تنها بر اساس شایستگی پذیرفت