اقرار مکنزی به ترور شهید سلیمانی ماهیت تروریستی رژیم آمریکا را نمایان کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85497754/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7