امروز برای هفته Legaltech: برداشت ما از موضوعات به اصطلاح “قاتل توییتر”، و گرد و غبار آموزش حقوقی شما را برای یک انجمن واقعی داستان غیر راحت