امروز در 3 ET پخش می شود: پانل هفته Legaltech به داستان های برتر در فناوری حقوقی و نوآوری می پردازد