انتقاد از انفعال مجامع بین‌المللی در برابر جنایت تروریستی در خاش

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85181790/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1