انتقاد دبیر ستاد حقوق بشر از گزارش شتاب‌زده و سیاسی هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85162134/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD