انتقاد غریب‌آبادی از انفعال سازمان ملل در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در رفح

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85493064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C