انتقال ۱۴۳ زندانی ایرانی به کشور/ استرداد ۲۹۱ محکوم اتباع خارجی

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85493745/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B9%DB%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C