اولین آزمون اختبار تخصصی وکالت برگزار می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85488758/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF