اژه‌ای: قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به پرونده‌های پزشکی در شعب ویژه اهتمام دارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85192092/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8