اژه ای بر ضرورت اتحاد و همدلی کارگزاران نظام در رفع مشکلات مردم تاکید کرد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85201938/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85