ایجاد امنیت و حمایت های حقوقی از سرمایه گذاران و کارآفرینان یکی از وظایف دادستان است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85479288/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C