بازتولید سه واکسن موسسه رازی پس از ۱۶ سال از سر گرفته شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85164519/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF