بازداشت سه عضو شهرداری و شورای شهر ماهشهر

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85195226/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1