بازداشت ۱۷ کارچاق کن توسط دستگاه قضا در خوزستان

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85244842/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86